چاپ و بسته‌بندی سپهر

En

رویدادها و اخبار

اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار چاپخانه سپهر

پوشش زنی یکپارچه

Xerox iGen

پوشش زنی یکپارچه
   Xerox iGen series presses توسط شرکت زیراکس TRESU Pinta سیستم پوشش زنی یکپارچه 
 

The TRESU Pinta coating is integratable with the Xerox iGen series presses